V roce 2020 se toho v oblasti BIM událo mnoho. Trend, který byl předpokládaný, se naplňuje. Mnoho veřejných zadavatelů se pouší zadávat projekty v BIM. Dříve nebo později však naráží na skutečnost, že jsou ve vleku dodavatelů projektové dokumentace/BIM. Z BIM v podstatě nemají jediný benefit, resp. předávaná BIM data jsou digitální smetí a nejsou schopní BIM projekt jakkoliv řídit. Logicky se ptají po standardu modelu BIM, k čemu BIM využijí, jak ho dokáží zkontrolovat, apod. A opět narážejí na hradbu „mediální šílenství“ se SNIM, marketingově zaměřených konferencí a předražené „BIM koordinátory“ z tábora dodavatelů.

BIMLab si na výše zmíněné otázky odpověděl. Krok po kroku buduje kapacity nezbytné pro plné nasazení jím řízené metodiky BIM v projektech. V tomto snažení se drží několika hlavních zásad:

 1. BIM má měřitelné přínosy pro objednatele
 2. BIM projekt je řízen objednatelem
 3. BIM je má nejširší možný okruh uživatelů a využití
 4. přístup openBIM
 5. kultivace trhu s BIM

Následující kapitoly popisují hlavní činnosti BIMLab v roce 2020 a nastiňují úkoly pro rok 2021.

Pilotní projekty – Koleje Strahov – blok 12

BIMLab datově řídí pilotní projekt Koleje Strahov – blok 12. V tomto projektu byla ověřena první verze zadávacího mechanismu na kvalitu. Metodou byl vybrán generální dodavatel BIM, resp. projektové dokumentace (projektová dokumentace je pouze jedním z výstupů z modelu BIM). Výběr dodavatele BIM byl náročnější, ale již nyní jsou zřetelné přínosy takového způsobu výběru. Ukazuje se, že byl vybrán kompetentní zhotovitel. V průběhu tvorby modelu inovuje své postupy a konzultuje je s BIMLab. Toto je v přímém rozporu se zkušenostmi při výběru zhotovitele klasickou metodou.

Úkoly pro rok 2021

BIMLab se u tohoto projektu připravuje na výběr zhotovitele stavby a dalších činností souvisejících s projektem (techniké dozory, apod.). Zde opouští „bezpečný“ přístav běžných BIM nástrojů (tvorba-kontrola-výkazy-simulace). Vpluje do vod kvality špičkových komerčních zahraničních projektů. Bude nezbytné vyřešit nejen technickou stránku projektu, ale též právně-odpovědnostní. Plánuje se využití nástrojů špičkového strojírenství – rozšířené a mixované reality, přímá vazba modelu nna rozpočet a harmonogram, průběžné kontroly provádění díla pomocí automatizovaných postupů (laserscan, fotogrammetrie, panoramatické snímky s metadaty), apod.

Pilotní projekty – Budova CIIRC

BIMLab provádí model BIM budovy CIIRC. Tato budova je technologicky poměrně komplikovaným systémem. Je proto vhodná pro ověření nejpokročiteljších technik modelování BIM. Zároveň se tímto projektem ověřují jak požadavky standardu ČVUT, tak požadavky standardu Agentury ČAS. Již nyní jsou evidentní konkrétní chyby a nedostatky v běžně prováděné dokumentaci skutečného provedení (ta slouží jako podklad). „Papírová“ metoda se ukazuje jako naprosto nepoužitelná pro správu a údržbu. Je nepoužitelná i pro jakékoliv další využití ve vztahu k nemovitosti (např. řízení obsazenosti, dislokací, nájmům, apod.).

Úkoly pro rok 2021

Bude dokončen model budovy A a jeho zprovoznění ve vybraném systému pro správu a údržbu. Oveří se konkrétní postupy při využívání modelovaných dat v praxi. Je však nepochybné, že pro tento projekt bude nezbytné vynaložit zvýšené úsilí, resp. minimální rozšíření týmu BIMLab o osobu implementující CAFM, a procesy digitální správy a provozu.

Pilotní projekty – ostatní

V roce 2020 BIMLab konzultoval nebo byl jinak expertně zapojen do projektů jiných veřejných zadavatelů:

 • Elektrárna Dukovany II a.s.
 • SFDI
 • Státní tiskárna cenin
 • Karlova univerzita
 • Městká část Praha 22 – Uhříněves
 • Agentura ČAS

Projekt BIM pro správu a údržbu nemovitostí

BIMLab na základě dotazníkového šetření napříč VVŠ vyhodnotil nutnost obměny stávajícího systému CAFM (GTFacility) na ČVUT v Praze. Shodně s poznatky ČVUT i respondenti dotazníkového šetření užívající GTFacility jsou silně nespokojení a vyžadují změnu. BIMLab reagoval rozsáhlou analýzou dostupných CAFM systémů. Vedle praktické funkčnosti CAFM BIMLab v rámci projektu zanalyzoval připravenost těchto nástrojů pro využití modelů BIM.

Metodiky pro MŠMT

BIMLab v roce 2020 vedl expertní skupinu MŠMT. Expertní skupina dokončila několik strategických projektů. Všechny se týkají metodik pasporpotizace budov a přibližují pasportizaci skutečným potřebám VVŠ. Výstupy zmíněných projektů budou aplikovány v dokumentech MŠMT vůči VVŠ. Vzniklé metodiky jsou velmi dobře využitelné i jinými veřejnými subjekty. Uzavřené projekty:

 • metodika posouzení technického stavu objektů
 • metodika zajištění pasportu
 • metodika klasifikace užití prostor

Publikační a vzdělávací činnost

BIMLab stál na začátku roku před rozhodnutím. Zveřejňovat vybudované know-how a publikovat veškeré své znalosti nebo využívat toto know-how ke zpětnému financování provozu? Vzhledem k neutěšené situaci na trhu, jsme se rozhodli kultivovat prostředí veřejného zadávání a kromě otevřené publikace našich znalostí a dokumentů se BIMLab aktivně zapojil do přípravy kurzů celoživotního vzdělávání (CŽV) pro BIM (za ČVUT organizuje FSv) . Kurzy CŽV jsou organizované největšími univerzitami se stavebním zaměřením u nás. Pomáhají přemostit mezeru mezi marketingovým obrazem BIM a realitou.

BIMLab publikuje a zveřejňuje své materiály na stránkách bim.cvut.cz

Úkoly pro rok 2021

BIMLab připravuje specializovaný kurz (v rámci CŽV) pro veřejné zadavatele v oblasti openBIM. Též připravuje videokurzy, které by měly navést veřejné zadavatele správným směrem při využívání BIM ve svých projektech.

Ekonomika BIMLab

Software

V tuto chvíli je BIMLab v provozu převážně „z darů“ dodavatelů SW. BIMLab v roce 2020 získal SW v řádech jednotek milionů třžní hodnoty. Tyto dary jsou však vždy časově omezené (většinou na základě půlročního prodloužení). Těšíme se tomuto zájmu dodavatelů především díky špičkovému know-how, promítnutého v pilotních projektech a publikační činnosti. Uvědomují si, že pilotní projekty, v kterých se jejich SW nástroje uplatňují, jsou prvními skutečnými BIM projekty v ČR. Zároveň jsou ostře sledovanými pilotními projekty Agentury ČAS.

Úkoly pro rok 2021

Změna kurzu ekonomické politiky zmíněných dodavatelů může způsobit ztrátu licencí a paralizování všech činností BIMLab. Proto je úkolem BIMLab v roce 2021 získat licence klíčových nástrojů do vlastnictví ČVUT. U pilotních projektů bude též třeba obstarat SW pro další fázi projektu – výstavbu. Počítáme s nasazením SW nástrojů zprostředkovávajícího simulaci výstavby, řízení ekonomiky projektu, mixovanou realitu, apod. Některé s těchto nástrojů mají povahu služeb – SaaS (software as a service). Pro tyto je nutné vybudovat servery.

Hardware

V roce 2020 vybudoval BIMLab pracovní stanici v místnosti B-735. Ta obsluhuje jak bezdrátový set virtuální reality (VR), tak slouží pro práci s náročnými modely. Set virtuální reality je k dispozici pro prezentaci projektů BIM. Experimentuje se multiagentním systémem ve spoupráci s dalšími součástmi ČVUT.

Úkoly pro rok 2021

Úkolem BIMLab je vybudování serveru se službami pro BIM. Podstatné je posilovat využití BIM v snadno přenositelných zařízeních. Tím se využití BIM odemknei pro osoby, které nejsou BIM specialisty. Mutace SW do těchto zařízení je upravená pro co nejsnazší ovládání a pro konkrétní úkol – např. digitální stavební deník.

Mezi plánované HW řešení patří:

 • brýle pro rozšířenou a mexovanou realitu
 • prvky séťového pokrytí při vystavbě
 • ruční laserskeny
 • tablety a telefony

Personální zajištění

V roce 2020 celý výkon BIMLab stál na mnoha specialistech zasmluvněných DPP. Přitom jejich setkání se špičkovými SW a know-how BIMLabu dělají z našich externistů odborníky, po kterých je na trhu velký zájem. BIMLab tak sice dokonale využívá „každou“ minutu plnění (evidence plnění specialistů DPP je plně digitální), nicméně po „zaučení“ tito odborníci velmi snadno odcházejí za finančně násobně zajímavějšími nabídkami.

Úkoly pro rok 2021

Pro rok 2021 je v plánu zamezit odchodu specialistů a vybudovat atraktivní prostředí pro „pionýry“ digitalizace stavebnictví. Cestou je zřízení klíčových zaměstnaneckých pozic. Ty odpovídají setrvalým potřebám v oblasti BIM. Jde především o:

 • hlavní modelář BIM (1x) – bude dále využívat několik externistů na DPP
 • hlavní kontrolor BIM (1x) – bude řešit kvalitu přebíraných modelů BIM
 • BIM manažeři pro jednotlivé projekty (1x) – nasazený pro každý projekt BIM ČVUT; komunikuje s dodavatelem BIM, funguje jako podpora technickému dozoru OVIČ při výstavě, apod.
 • CAFM specialista pro BIM (1x) – bude implementovat CAFM systém založený na využití modelu BIM a bude digitalizovat procesy výkonu správy a údržby

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment