Základní nastavení a cíle projektu BIM

Nastavení projektu je řízeno dokumentem BEP – BIM Execution Plan. Tento dokument, postavený na standardu BIM ČVUT v Praze, nastavuje procesní i obsahové požadavky na plnění v průběhu celého projektu. Tato stránka zmiňuje vybraná nastavení projektu z BEP.

Základní nastavení

Následující diagram přehledně zobrazuje fáze a výstupy v rámci projektu. Jedná se o jednoznačný „jízdní řád“ vyplývající z řídícího dokumentu BEP.

Nastavení projektu BIM

Cíle BIM

Z pohledu BIM sleduje projekt následující cíle. Pro každý cíl je uvedena metrika, to znamená, jak bude indikováno splnění cíle.

CílMěřitelnost cíleUpřesnění cíle z hlediska využití BIM
Rychlejší výstavba– méně RFI (request for information),
– méně ZL (změnových listů)
Kvalita a jednoznačnost informací v projektu eliminují dotazy Dodavatele na Projektanta a počet změnových listů.
Snížení rizik při výstavbě– zkoordinovaný, bezkolizní a úplný model členěný podle dodávek,
– harmonogram propojený na model,
– výkaz výměr propojený na model
V rámci celého projektu budou probíhat kontroly modelu (zejména kontrola obsažených informací, geometrická správnost, soulad s požadavky atd.) a kontroly projektu. Existence zkoordinovaného, bezkolizního a úplného modelu bude mít pozitivní vliv na obecné snížení rizik při výstavbě.
Snadný přístup k aktuálním informacím– redukovaný počet obvyklých komunikačních kanálů.
– rychlost distribuce změn
Bude navržen způsob řízené distribuce informací v rámci celého projektu.
Minimalizace vícenákladů při výstavbě– snížený počet změn projektu s dopadem na výši nákladů, které jsou vyvolány zhotovitelem stavby.Snížení počtu změn (způsobenými nejasnostmi v 2D projektové dokumentaci) v průběhu výstavby se pozitivně odrazí ve výši vícenákladů.
Lepší a komplexnější znalost projektu– existence kvalitního modelu, nad nímž bude možné provádět analýzy.Existence kvalitního modelu splňujícího požadavky Plánu realizace BIM umožní provádět cílené analýzy. Dodržení struktury modelu povede k lepší přehlednosti a rychlejšímu vyhledání potřebných informací.
Zprůhlednění investičních nákladů– maximalizace propojení modelu a rozpočtu, resp. soupisu dodávek a pracíPropojení rozpočtu s modelem eliminuje jeho chyby a nepřesnosti.
Návrh opatření při rekonstrukci– simulace výstavby na modeluRekonstrukce musí co nejméně ovlivnit provoz kolejí. Využití modelu bude sloužit k lepšímu plánování provozních, bezpečnostních a dalších nutných opatření.
Ověření metodiky zadání a získání zkušeností BIM ve veřejné správě– zpětné vyhodnocení, publikace, popsána návaznost na eGovernmentVyužitá metodika bude po skončení projektu vyhodnocena s ohledem na možnosti využití na dalších projektech.
Vytvoření podkladů pro zlepšení výuky BIM na ČVUT– použití získaných dat a zkušeností ve výuceOvěření teoretických předpokladů v praxi.
Zlepšení výstupů pro pasportizaci ploch VVŠ podle metodiky MŠMT– pravdivý model skutečného provedení stavby k pozdějšímu využití pro provoz a užíváníExport dat z modelu poskytne informace o budově, které budou zaneseny do stávajícího CAFM systému ČVUT. Vytvořený model bude moci být v budoucnosti začleněn do CAFM systému podporujícího BIM.
Zlepšení nakládání s nemovitostmi– vytvořený model bude umožňovat jednoduše získávat MŠMT požadovaná dataVznik automatizovaně vyplňované tabulky pasportu dle metodiky MŠMT.
Volba varianty s nejvyšším užitkem pro zadavatele– provedení analýz měřitelně vyhodnocujících užitek variantních řešení pro zadavatele.Variantní řešení budou vyhodnocena z pohledu ekonomické výhodnosti.
V daném kontextu nejkvalitnější model s jednoznačnou specifikací– bude jednoznačně definovaný standard provedení modelu. Standard bude kontrolovatelný stranou objednateleKvalitní a popsaný model je základním předpokladem pro jeho využití všemi stranami podílejících se na realizaci projektu.
Seznam cílů s popisem měřitelnosti

Fáze projektu

Projekt je členěn na fáze, které mají jednoznačně definované výstupy.

  • Fáze přípravných prací
  • Fáze provádění studie stavby
  • Fáze povolení stavby a výběru zhotovitele
  • Fáze provádění stavby
  • Fáze zpracování modelu skutečného provedení
  • Fáze provozu

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment